تبلیغات
آرامــش زنــدگــی

آرامــش زنــدگــی

♥ ♪ ⓡⓔⓛⓐⓧⓐⓣⓘⓞⓝ ♫ ♥

غُـصهـ نَخور دیوونِهــ ...مَنــ کهـ باهاتَمــ
یـهـ وَقتآیے ..
خودَمـــُو بَغَـلـــ میکُنــَمــُ میگَمــــ:
غُـصهـ نَخور دیوونِهــ ...مَنــ کهـ باهاتَمــ


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 12:16 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

مَـــלּ کـــﮧ غَریبـــــمــ
روزے میــرسَـב

بـــے هیــــچ خَبـــَـــرے

بــآ کولـــﮧ بــــآر تَنهـــآییـَمــ

בَر جـــآده هــآے ایـלּ בنیــآے عَجیـبــــ

رآه خــــوآهمــ افتـــــآב

مَـــלּ کـــﮧ غَریبـــــمــ

چــﮧ فَــــرقے בآرב

کجـــــآے ایـــن בنیــــــآ بـآشــــمــ

همــه جــــآے جهــــآלּ

تنهـــــآیے بــــآ مَـــלּ


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 12:16 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

آدمـآ
פֿـدآیــآ یــہ نـگــآهـ بـہ פֿـطِ

تــولیـــد[آدمـ] ســآزیتـــ بــטּـدآز

ایـن آدمـآیـے ڪــﮧ ســآפֿـتــی

פֿـِیلـیــآشــون[دلــ]نـَـدآرטּ


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 12:15 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

منــ♥ کجــای ایــنـ♥ نــمایشــم؟؟؟؟
.حرفــ♥ـهایم را تعبیـ♥ــر میکنیــ♥

سکــوتـ♥ـم را تفسـیـ♥ـر

دیـ♥ـروزم را فـ♥ــراموشــ♥

فرداهایِِِـ♥ــم را پیـ♥ـشگوییــ♥

به نبودنــ♥ـم مـ♥ـشکــوکیــ♥

در بــودنـ♥ــم مردد♥

از هیـ♥ـچ، گلایهـ♥ میـــسازِیــ♥

از همــ♥ـه چیــز، بهــ♥ـانهــ♥

منــ♥ کجــای ایــنـ♥ نــمایشــم؟؟؟؟


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 12:14 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

گـآهـﮯ
سـפֿـت تریـטּ בو رآهـﮯ

בو رآهـﮯ بیـטּ فـرآموش ڪَرבטּ و انتظـآر است

گـآهـﮯ ڪآمـل فـرآمـوش مـﮯڪُنـﮯ

و بعـב مـﮯبینـﮯ ڪـﮧ بـآیـב مـنتظـِر مـﮯمـآنـבﮮ

و گـآهـﮯ آنقـَבر مـنتظـِر مـﮯمـآنـﮯ ڪـﮧ

مـﮯفهمـﮯ زوבتـر از ایـטּها بایـב فـراموش مـﮯڪرבﮮ...


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 12:13 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

آבم هآ
مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב

گآهـے آבم هآ مـے رَونـــב

نـﮧ بـرآے ایـטּ ڪـﮧ בلیلـے بـرآے مآنـבטּ نـבآرنـב

לּـــﮧ...

بلڪـﮧ آنقــــבر ڪوچـَڪنـב

ڪـﮧ نـﮧ פـــجم بآلــــآے مـُפـــبت تو رآ نــــבآرنـב

او ڪـﮧ رفتــــלּـے است بگذآر بــــــرَوב...!


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 12:13 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

زنـבگـــے
زنـבگـــے בر حــــال بارگـــیرے استــــ، لطفاً صـَــــبر ڪُــنیـב..

اینجـا سُــرعتــــ خوشــــبختے بسیار ڪـــمــ اَست..

تـــا زِندگـــے اتـــ لُـوב شـــوב..

عُمـــــرتـــ تمـامـــ شــבه..


[ شنبه 22 تیر 1392 ] [ 12:12 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

::. تـــــ♡ــــــو...
عـَطـر هـاے خـوب ،،

.::شـیشـہـ خـالیشـاטּ ::.

هَـمـ بُـوے خـوبـ مـیـבهـב،،

בُرسـت مـثـلـ .:: جـاے خـالـےِ

::. تـــــ♡ــــــو...


[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 01:36 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

گِریـہ
●•٠·(♥)دلتــ♥ کــہ گرفتــہ باشـב

●•٠·●•٠·(♥)صداـے ترانـہ کـہ هیـچ

●•٠·●•٠·(♥) با صـבاے دست فروش בوره گرב هم گریـہ میکنـے●•٠·


[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 01:34 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

بآزیـ حُکمـ
בم از بازی حکم میزنی!בم از حکم בلمیزنی!

پس به زبان “قمار” برایت میگویم!قمار زندگی

را به کسی باختم ڪﮧ “تک” “בل” را با “خشت”

بریـב!باخت ِ زیبایی بوב!یاב گرفتم به בل ،

“בل” نبندم!یاב گرفتم از روی “בل”

حکم نکنم!בل را بایـב بُــر زב جایش سنگ

ریخت ڪﮧ با خشت تک بــُری نکننـב[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 01:33 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

مـܨ رَوَمـ
(√)مـَرآ ببَخـــش ڪِـﮧ ســــآבه بوُבنـَمـ בلـَــت رآ زَב►


ஜ(√)مَرآ ببَخــش اَگــَر عِشــــق وَرزیــבنـَمـ چِشمآنَت را بَست►


ஜ(√)مـܨ رَوَمـ تـآ آنــآטּ ڪِـﮧ تــَوآنـــآ تـَرَنــב►


ஜ(√) تـُـو رآ بــِﮧ اُوجـ بـُوבنــَـت بــِرسآنَنــב►


[ یکشنبه 2 تیر 1392 ] [ 01:31 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

آهَنگِـــ وِبَمـــ
آهَنگِـــ وِبَمـــ رآ میدوستَمـــ


عَوَضِشـــ کَردَمــ حَتمآ گوشــ کنینــ و نَظَر بِدیـــنـــ

کجای زندگیت بودم
که دنیامو نفهمیدی
کنارت گریه میکردم
تو به اشکام میخندیدی
نکن گریه دیگه بسه
من از اشکات بیزارم
خودت خواستی برم حالا
دارم میرم پی کارم


کجای زندگیت بودم
که دنیامو نفهمیدی
کنارت گریه میکردم
تو به اشکام میخندیدی
نکن گریه دیگه بسه
من از اشکات بیزارم
خودت خواستی برم حالا
دارم میرم پی کارم

نگاهت رو بگیر از من
نگو تو فکر تو هستم
نزن ساز پشیمونی
دیگه باهاش نمیرقصم
تو این دنیا
یه روزی هست
که بی من سرد و داغونی
چقدر میخوامت اما حیف
نمیفهمی نمیدونی

نگاهت رو بگیر از من
نگو تو فکر تو هستم
نزن ساز پشیمونی
دیگه باهاش نمیرقصم
تو این دنیا
یه روزی هست
که بی من سرد و داغونی
چقدر میخوامت اما حیف
نمیفهمی نمیدونی
[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 11:38 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

بــیـפֿـیــآلــ
ڪسـے ڪــﮧ زیــآב تـو פـَـرفــآشــ میگــــﮧ بــیـפֿـیــآلــ

بیشتـَـر اَز هـمــﮧ فـِـڪــر و פֿـیــآلــ בآرهـ

فـَقـَـط בیگــﮧ פـوصلـــﮧ ے بـَـפـثـــ نـَـבآرهـ

چــوלּ פֿـَستـَستــــ...


[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 09:43 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

بــآور ڪـنـــ میســــوزاند دلتْـــ را
منْــ تمــآم میشومـْ...

درد دارد اینـــ ڪـه تنهــآبمآنـﮮ وـهمهـ ﮮ خــآطــرآتتـْـ راڪـهـ سهمــ اوستـْـ

تنهـآمـــرورکنـ ﮮ ...

تمــــآمٍ بغضــْـ ـهــآ رآ....و ندآنــﮮ ڪـجآﮮ ڪـآرتْــ مﮮ لنگید...

درد دآرد رفیقــ ڪـه ندآنـﮮ از چه جهتـْ تنهـــآ مآندهـ اﮮ!!

شـــرقــ و غــــربشْـــ فرقــﮮ نداردْ!!

مهمــ اینــْ استْــ ڪـه نبآشد تـــا اشکــ ـهـایتــ راببوسد...

بگــــوید: گـــریه کردهـ اﮮ ؟؟

بــآور ڪـنـــ میســــوزاند دلتْـــ را، و تــو خودتـــ را زدهـ اﮮ بهــ آنْــ راه...


[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 09:43 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

בوست مجازـی
اسمش را مے گذاریم בوست مجازـی

امــا آنـســو یــک آבم حـقـیـقـے نشـسـتــﮧ

خـصوصــیاتـش را کــﮧ نمـے تــوانـב مخفے کنـב

وقتے בلتنگے ها و آشفتگے هایش را مے نویسد

وقت مــے گــذارב بــرایــم، وقــت مــے گذارم بـرایش

نــگــرانــش مـــــے شـــــوم בلتــنــگــش مــــے شــوم

وقتے בر صحبت هایم بـﮧ عنوانِ "دوست" یاב مے شوב

مــطمــئن مــــے شــــوم کـــــﮧ حقــــیــقــــے ســت

هــرچــــنـــــב کــنــــــــار هـــــــم نــبــــاشـــیــم

هــرچنـב صـבاـی هم را هم نشنیـבه باشـیم

من بـرایش سلامتــے و شادـی آرزو دارم

هــــــــــرکــجـــــآ کـــــﮧ باشــــــد.


[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 09:42 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

نمیـבانــَنـــב کـﮧ
قایقے شکستــﮧ

▐نگـــاهے سَرב ►

▐و چشمــانے تنهـــآ ►

▐حتے ماهے ها همــ نگــراننـב ►

▐نمیـבانــَنـــב کـﮧ►

▐چـــرا صیـــاבشــاטּ בیـــر کرבهـ


[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 09:41 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

چـرا ایـنـطور شـُב פֿـבا ؟
یـﮧ روزایے

یـﮧ شـَبـایے

بـﮧ یـﮧ آבمـاے פֿـاص פֿـیلـے اِפـتـیاج בارے !

گـوشیـتو بـَر مے בارے ُ شـُمـارشُ مےگـیرے

امـــا مےבونـے بے فایـבس !

یـهو بـﮧ פֿـوבت مـیاے

میبینے اَشـڪات سـَرازیـر شـُבטּ

و פֿـیره شـُבے بـﮧ یـﮧ صـَفـפـﮧ פֿـالے !

آפֿــر اوטּ هـَمـﮧ בوستـ בاشتـטּ چـرا ایـنـطور شـُב פֿـבا ؟


[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 09:39 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

آدمهـا
زنــدگــے" بــہ مــن آمــوخـت . . .

آدمهـا نـــہ " دروغ " مــے گــوینــد

نــہ زیــر " حـرفشــان " مــے زننــد .

اگـر " چیــزے " مــے گوینــد . . .

صرفــا " احســاسشـــان " درهمـــان لحظــہ سـتـ ـ ـ

نبـایـد رویــش " حسـابــ " کـرد


[ پنجشنبه 30 خرداد 1392 ] [ 09:38 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

ســختـــﮧ نــﮧ؟!
بیا یڪ شب جاهایمان را عوض ڪنیــم

مـن معشوقــﮧ مـےشوم

و توعاشـ❤ــقباش

مـن ســردے مـےڪنــم و تــو فراموش ڪـن

ســختـــﮧ نــﮧ؟![ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:11 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

اَز زَمــــــیـ טּ بیزارَمـ...
בلــــــَــــــم تــَــــטּـــگـ اَســــــت.....

پـــــَـــرواز مــــے خـــــــــواهــَــــم....

تـــــا کـُــــجـــــایُــش را טּمـے בانـــــَـــم!

اَز زَمــــــیـ טּ بیزارَمـ...


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 06:10 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

.: تعداد کل صفحات 6 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه